COVID-19

COVID-19 EN DE VERWACHTE IMPACT HIERVAN OP CARE PROPERTY INVEST

De uitbraak van COVID-19 begin 2020 en de maatregelen om het virus in te dijken, hebben geen betekenisvolle impact op de financiële prestaties van het eerste kwartaal van 2021. 

IMPACT OP DE STAAT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT

Huurinkomsten

Care Property Invest heeft op dit ogenblik geen enkele significante achterstand inzake contractueel verschuldigde huurgelden die te wijten zijn aan de COVID-19-crisis, noch enige huurvrije periode of huurvermindering toegekend aan haar huurders. Ondanks dat er globaal in beperkte mate een lagere feitelijke bezetting in de woonzorgcentra in 2020 en het eerste kwartaal van 2021 kon worden vastgesteld zijn deze steeds operationeel gebleven met strenge voorzorgsmaatregelen en heeft de COVID-19-crisis dus geen impact gehad op de betaling van de huurgelden van de operatoren aan de Vennootschap. Enerzijds kan de verklaring gevonden worden in de al bij al in globo beperkte terugval in feitelijke bezetting die, sinds de zomer en het einde van de opnamestop, over de ganse portefeuille terug is gestegen. Anderzijds ligt de verklaring hiervoor in de kwalitatieve huurdersbasis van de Vennootschap en de ondersteuning van overheidswege voor de sector in de regio’s en landen waar de Vennootschap actief is. Desondanks blijft Care Property Invest de werkelijke bezettingsgraad en de vooruitgang van de vaccinaties van bewoners van woonzorgcentra, die als prioritair wordt aanzien, nauwgezet volgen.

IMPACT OP DE BALANS

Waardering van de vastgoedportefeuille

De waarderingsverslagen van de externe onafhankelijke waarderingsdeskundigen over het eerste kwartaal van 2021 met betrekking tot de volledige portefeuille aan vastgoedbeleggingen tonen een constante trend. Van een afwaardering op de portefeuille aan vastgoedbeleggingen ten gevolge van de COVID-19-crisis is er per 31 maart 2021 allerminst sprake. Globaal vond er zelfs een opwaardering van de ganse portefeuille plaats ten belope van € 2.785.213.

Schuldgraad

Op 31 maart 2021 bedroeg de schuldgraad van Care Property Invest 44,94%. Ondanks de COVID-19 crisis slaagde de Vennootschap er aldus in om in het eerste kwartaal van 2021 door middel van een inbreng in natura, de schuldgraad te doen dalen t.o.v. het begin van het boekjaar (op 31 december 2020 bedroeg de schuldgraad 46,31%). De beschikbare ruimte tot een schuldgraad van 60%, dewelke Care Property Invest heeft afgesproken met haar kredietverstrekkers in convenanten als maximale schuldgraad, bedraagt op 31 maart 2021 € 308,5 miljoen. Het bedrag aan hoofdsom van kredieten dat in de resterende kwartalen van boekjaar 2021 dient terugbetaald te worden, bedraagt slechts € 32,4 miljoen waarvan € 2,4 miljoen daadwerkelijk dient terugbetaald te worden en het overige op verzoek van de Vennootschap kan doorgerold worden.

Care Property Invest heeft een MTN-programma, welk in het eerste kwartaal werd verhoogd van €200 miljoen naar €300 miljoen. Op 31 maart 2021 had Care Property Invest € 118 miljoen uitstaan als commercial paper dewelke voor meer dan 100% was ingedekt door een combinatie van specifieke, bijbehorende back-uplijnen en beschikbare ruimte op andere niet getrokken kredietlijnen. Care Property Invest wenst erop te wijzen dat zij nog steeds commercial paper kan doorrollen aan een totale kost voor de vennootschap van 10 bp.

Dat Care Property Invest nog steeds toegang krijgt tot bijkomende kredietfaciliteiten, bewijst het vertrouwen dat kredietverstrekkers hebben in Care Property Invest, haar activiteiten en haar management.

Toekomstige impact

Voor 2021 heeft de Vennootschap aldus qua liquiditeit en schuldgraad een stevige basis. De inbreng in natura van het project “Résidence des Ardennes” te Attert en de verhoging van het MTN-programma naar € 300 miljoen begin 2021 verstevigen verder de positie van de Vennootschap. Desalniettemin worden de ontwikkelingen in de sector en van de huurders van nabij opgevolgd, alsmede de bredere impact van de COVID-19-crisis en de maatregelen en vaccinatiestrategie. Op langere termijn blijft de vraag naar zorgvastgoed, gestuwd door demografische ontwikkelingen, onaangetast door de COVID-19-crisis. Deze crisis heeft het belang van een goede zorg voor ouderen enkel maar onderstreept.

covid-19

FAQ

COVID-19
Contact