COVID-19

COVID-19 EN DE VERWACHTE IMPACT HIERVAN OP CARE PROPERTY INVEST

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de maatregelen om het virus in te dijken, kunnen mogelijks een impact hebben op de financiële prestaties van 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva op middellange termijn. In Europa, en in andere landen wereldwijd, is er duidelijk een nieuwe opmars van het virus waardoor verschillende landen genoodzaakt zijn om opnieuw strengere maatregelen te hanteren. Deze maatregelen zullen ongetwijfeld een effect hebben op de werking van de woonzorgcentra. De overheden blijven echter  financiële tegemoetkomingen ter beschikking stellen voor getroffen woonzorgcentra, waardoor de financiële impact voor de Vennootschap eerder beperkt zal blijven. Hiermee gepaard gaand is het mogelijk dat de Vennootschap aanpassingen van materieel belang dient op te nemen in haar cijfers gedurende het boekjaar 2020. 

Voor een permanente update met betrekking tot de impact van Covid-19 op de Vennootschap verwijzen wij naar de Covid-19 sectie op onze website (www.carepropertyinvest.be/investeren/covid-19).

1.IMPACT OP DE STAAT VAN HET GLOBAAL RESULTAAT

1.1 Huurinkomsten

Care Property Invest heeft op dit ogenblik geen enkele achterstand inzake contractueel verschuldigde huurgelden die te wijten zijn aan de COVID-19-crisis, noch enige huurvrije periode of huurvermindering toegekend aan haar huurders.

1.2 Winst en dividend per aandeel

Ondanks de uitbraak van het virus, verhoogde Care Property Invest in haar halfjaarverslag de guidance die zij gegeven heeft voor de aangepaste EPRA -winst per aandeel in het persbericht dat gepubliceerd werd op 18 maart 2020 voor boekjaar 2020, van € 0,93 naar € 0,96. Het dividend blijft onveranderd op € 0,80. Care Property Invest bevestigt deze verhoging en herinnert eraan dat het dividend over boekjaar 2020 gesplitst is in 2 coupons: coupon nr. 12 (dat een bedrag van € 0,32 vertegenwoordigt) en coupon nr. 13 (dat een bedrag van € 0,48 vertegenwoordigt).

2. IMPACT OP DE BALANS

2.1 Waardering van de vastgoedportefeuille

De waarderingsverslagen van de externe onafhankelijke waarderingsdeskundigen over het derde kwartaal met betrekking tot de volledige portefeuille aan vastgoedbeleggingen tonen een constante trend. Van een afwaardering op de portefeuille aan vastgoedbeleggingen ten gevolge van de COVID-19-crisis is er in het derde kwartaal allerminst sprake. 

2.2 Schuldgraad

Op 30 september 2020 bedroeg de schuldgraad van Care Property Invest 46,73%. De beschikbare ruimte tot een schuldgraad van 60%, dewelke Care Property Invest heeft afgesproken met haar kredietverstrekkers in convenanten als maximale schuldgraad, bedraagt € 246 miljoen. Het bedrag aan hoofdsom van kredieten dat in het vierde kwartaal van 2020 nog dient terugbetaald te worden, bedraagt slechts € 30,8 miljoen waarvan € 0,8 miljoen daadwerkelijk dient terugbetaald te worden en het overige op verzoek van de Vennootschap kan doorgerold worden.

Care Property Invest heeft een MTN-programma van € 200 miljoen. Op 30 september 2020 had Care Property Invest € 103,5 miljoen uitstaan als commercial paper dewelke voor meer dan 100% was ingedekt door specifieke, bijbehorende back-uplijnen. Care Property Invest wenst erop te wijzen dat zij nog steeds commercial paper kan doorrollen aan de gebruikelijke marges.

Care Property Invest beschikt op 30 september 2020 over ca. € 190 miljoen aan bevestigde niet-opgenomen kredietlijnen en liquide middelen. Dat Care Property Invest nog steeds toegang krijgt tot bijkomende kredietfaciliteiten, bewijst het vertrouwen dat kredietverstrekkers hebben in Care Property Invest, haar activiteiten en haar management. 

2.3 Ontwikkelingen opgenomen op de balans

De ontwikkelingspipeline van de Vennootschap betreft enkele projecten in Nederland en 1 project in Spanje.

De bouwactiviteiten werden in Nederland sinds de uitbraak voortgezet met respect voor de maatregelen die door de Nederlandse overheid werden opgelegd ter indijking van het COVID-19-virus. De opgelopen vertraging die specifiek veroorzaakt wordt door de COVID-19-crisis blijft moeilijk te kwantificeren maar lijkt eerder beperkt te zijn. De oplevering van een heel aantal projecten is voorzien in de komende maanden zodat deze zullen bijdragen tot een stijging van de huurinkomsten. Het project in Spanje werd recent opgestart en loopt momenteel op schema. De Vennootschap volgt de projecten nauwgezet op en communiceert tijdig indien bepaalde deadlines niet gerespecteerd worden.

covid-19

FAQ

COVID-19