Wetgeving – Fiscaal

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor serviceflats in het Vlaams Gewest: artikel 253 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Pdf document
Verlaagd BTW-tarief van 12 % voor realisatie serviceflats: Tabel B bij K.B. nr. 20. Pdf document

Besluit van de Vlaamse Regering van 3.5.1995 tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma’s van serviceflats. Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 (B.S. 28.12.2012). Opgenomen in artikel 2.7.6.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (13.12.2013). Uittreksel Vlaamse Codex Fiscaliteit – art. 2.7.6.0.1.

Afschaffing van de vrijstelling van roerende voorheffing op de door openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen uitgekeerde dividenden: Zie artikel 171 WIB92 en Artikel 269 WIB92, gewijzigd per 1 januari 2016 – B.S. 30/12/2015: Wet van 26/12/2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht.

Wetgeving – Normeringen

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991. De volledige tekst van dit besluit vindt u in dit document.

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 JULI 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening, [of een rusthuis] moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. De volledige tekst van dit besluit vindt u in dit document.

Alle wetgeving inzake serviceflats is te raadplegen op de website van de Vlaamse Gemeenschap:
www.juriwel.be of www.codex.vlaanderen.be onder het trefwoord “serviceflats”.

Wetgeving – Subsidies

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 30 NOVEMBER 2001 EN VAN 16 MEI 2008 (wijziging) houdende de toekenning van een subsidie aan Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de gereglementeerde vastgoedvennootschap (voorheen vastgoedbevak). De volledige tekst van deze besluiten vindt u hierna.
Besluit 16/05/2008: Subsidies (wijziging)
Besluit 30/11/2001: Subsidies
Besluit 19/12/1996: Subsidies

Contact