Wie is Care Property Invest?

Care Property Invest (tot 2014 “Serviceflats Invest”) is de eerste Belgische beursgenoteerde Zorgvastgoedinvesteerder (openbare GVV naar Belgisch recht) en neemt een duidelijke positie in binnen het GVV-landschap door haar specialisatie uitsluitend binnen het marktsegment van de huisvesting voor senioren én mensen met een beperking.

Meer weten over wat een GVV juist inhoudt? Klik hier

Wat is er gebeurd met mijn Serviceflats Invest aandeel?

Elk aandeel “Serviceflats Invest” werd vanaf 24 maart 2014 automatisch vertegenwoordigd door 1000 aandelen “Care Property Invest”.
Op 19 maart 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, naast de naamswijziging in Care Property Invest, ook de splitsing goedgekeurd van één aandeel in duizend (1.000) aandelen.

Elk aandeel in de Vennootschap, coupon nr. 18 aangehecht, werd met ingang van 24 maart 2014  vertegenwoordigd door 1.000 aandelen Care Property Invest, met coupon nr. 1 aangehecht (op 24/3/2014: 10.210.000 (gesplitste) aandelen. De gesplitste aandelen behouden dezelfde rechten als voordien, zij het per gesplitst aandeel a rato van 1/1.000ste ervan. De aandelensplitsing is bijgevolg volledig neutraal, en de positie van de aandeelhouders zal geenszins worden verwaterd. De aandelensplitsing bevorderde de liquiditeit van het aandeel, evenals de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid ervan (in het bijzonder voor de particuliere aandeelhouder), wat in het belang wordt geacht van de vennootschap en haar aandeelhouders.

Voor meer informatie: Algemene Vergadering.

Hoe word ik aandeelhouder van Care Property Invest?
De gewone aandelen Care Property Invest zijn genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels, en kunnen aangekocht worden door het plaatsen van een beursorder.

De actuele beurskoers kan u vinden op de homepage van onze website of op de website van Euronext Brussels, onder de naam Care Property Inv., ISIN code BE0974273055 (CPINV).
BE0974273055-XBRU/quotes

 

Wanneer vindt de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders plaats?

In principe de laatste woensdag van de maand mei, tenzij uitzonderingen.

Voor de juiste datum, zie onze aandeelhoudersagenda.

Fiscaal voordelig tarief?

De dividenden van Care Property Invest zijn onderworpen aan 15% roerende voorheffing, in tegenstelling tot het reguliere tarief van 30%.

Attest af te leveren door de bankinstelling voor de vrijstelling successierechten

Een attest dient door de bankinstelling opgemaakt te worden op een wijze die conform is aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 tot regeling van de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma’s van serviceflats, gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 21 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting. De volledige tekst van deze besluiten vindt u in dit document.
Update: Uittreksel Vlaamse Codex Fiscaliteit – art. 2.7.6.0.1.

Voorbeeld van attest.

Dien ik de ontvangen dividenden van het aandeel Care Property Invest fiscaal aan te geven als roerende inkomsten?

Neen, aangezien de inhouding roerende voorheffing op dividenden toegekend na 1 januari 2013 bevrijdend is, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen er niet toe gehouden deze inkomsten te vermelden in hun jaarlijkse aangifte.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van vrijstelling van successierechten?

Voor de nalatenschappen die openvallen in het Vlaamse Gewest wordt een vrijstelling van successierechten verleend, mits voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

De vrijstelling van successierechten is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

 • De houder van de aandelen moet in het bezit zijn gekomen van de aandelen uiterlijk in het jaar 2005.
 • De aandelen moeten op datum van het overlijden minimaal 5 jaar eigendom zijn van de houder.
 • Op straffe van verval zal de vrijstelling slechts effectief bekomen worden voor zover
  • de aandelen worden vermeld in de aangifte van de nalatenschap;
  • uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht wordt;
  • een geldig attest (door daartoe bevoegde kredietinstelling ten bewijze van het voldaan zijn van alle voorwaarden) bij de aangifte wordt gevoegd.

Het desbetreffende uittreksel uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.6.0.1) vindt u in dit document.

 

Hieronder vindt u eveneens een historiek van onze uitgekeerde dividenden:

Uitgekeerde dividenden

 

Dien ik aandelen van Care Property Invest te hebben om een serviceflat gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) te kunnen bewonen?

Neen: iedereen kan zich opgeven bij de uitbater (OCMW of vzw) met verzoek opgenomen te worden op de wachtlijst waarvan de volgorde bepaald wordt door het reglement vastgesteld door de uitbater  (bv. inwoners eigen gemeente hebben voorrang op niet-inwoners, 75-plussers hebben voorrang op jongere senioren). Care Property Invest kan terzake niet tussenkomen en de toewijzing van flats gebeurt volledig autonoom door de uitbaters. Eén uitzondering op deze regel: aandeelhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen genieten een woonvoorrangrecht : zie volgende vraag.

Wat houdt het woonvoorrangrecht in dat verbonden is aan het bezit van 10.000 aandelen Care Property Invest (voor de aandelensplitsing van 24/3/2014 10 aandelen Serviceflats)?

Dit recht houdt in dat (mits het voldoen aan alle voorwaarden) de aandeelhouder de voorrang inneemt op de wachtlijst van een door hem aangeduid project van serviceflats aan een maximale dagprijs van € 28,52 (indexatie vanaf 1 januari 2023). Indien de gebruikelijke dagprijs welke wordt bepaald door de uitbater hoger ligt dan de maximale dagprijs voor woonvoorranggerechtigden, wordt dit verschil door Care Property Invest bijgepast. De mogelijkheid tot uitoefening van het woonvoorrangrecht liep af op 31 december 2020.

Wat zijn de modaliteiten verbonden aan het woonvoorrangrecht?

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in dit document: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest.

Opmerking: De aandelensplitsing goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014 is neutraal voor het woonvoorrangrecht. De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze werden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo bedraagt het aantal aandelen om na de voltooiing van de aandelensplitsing (op 24 maart 2014) van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), thans 10.000 aandelen.

Wanneer kan ik als aandeelhouder het woonvoorrangrecht uitoefenen?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per 10.000 aandelen Care Property Invest (1)
 • de 10.000 aandelen moeten minimaal 5 jaren in eigendom zijn en gedurende verblijf in eigendom blijven
 • 75 jaar zijn

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier:
Modaliteiten Woonvoorrangrecht

(1) De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze zullen worden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo zal het relevante aantal aandelen om na de aandelensplitsing van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), 10.000 aandelen bedragen, om zodoende de splitsingsratio te reflecteren. (De buitengewone algemene vergadering keurde op 19 maart 2014 de aandelensplitsing goed.  Meer info met betrekking tot de aandelensplitsing vindt u in het document “Informatiebulletin” en in de rubriek Investeren – Algemene Vergadering – BAV 19.03.2014.)

Welke diensten zijn inbegrepen in de maximale dagprijs die woonvoorranggerechtigde aandeelhouders betalen?

In de dagprijs zijn de vaste diensten inbegrepen:

 • de oproepmogelijkheid tot hulpverlening 24 uren op 24 ;
 • de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen, daken) en van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, ontspanningsruimte, enz) binnen het gebouw;
 • het onderhoud van de technische installaties en de beplantingen ;
 • de brandverzekering van het volledige serviceflatgebouw (niet de inboedel);
 • de aansluiting op de nutsvoorzieningen, behalve telefoon/tv.

De facultatieve diensten die ook dienen aangeboden te worden door de uitbater zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk en volgens levering en toepasselijke prijsberekening aan de bewoners worden doorgerekend:

 • een (warme) maaltijd per dag;
 • de brandverzekering van de inboedel van de serviceflats;
 • poetsdienst;
 • organisatie tijdelijke verpleging aan huis, gezins- en bejaardenhulp, en paramedische verzorging.

De reële dagprijs kan ook nog andere diensten bevatten, bv. waterverbruik, welke kost dan door de woonvoorranggerechtigde afzonderlijk dient betaald te worden.

Wat gebeurt er met de partner als de rechthebbende van het woonvoorrangrecht naar een rusthuis verhuist of overlijdt?

De partner kan in dat geval blijven wonen in de serviceflats zelfs als zij of hij geen 75 jaar oud is.

Waar liggen de projecten gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) en wie baat ze uit?

Voor meer informatie over de woonzorgprojecten in onze nieuwe portefeuille (portefeuille vanaf 2014):

Een overzicht van alle erkende serviceflats in uw buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest, vindt u hieronder:

Hoe wordt het woonvoorrangrecht concreet uitgeoefend?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per aangetekend schrijven aan Care Property Invest nv, Horstebaan 3, 2900 Schoten, mits voorlegging van een aantal documenten ten bewijze dat men voldoet aan de voorwaarden voor het woonvoorrangrecht.

Een modelbrief en typeformulieren om een volledig dossier samen te stellen vindt u in hier:

Gelieve de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Deze worden vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag krijgt u hiervan per brief bevestiging en verdere instructies voor het verloop van de procedure.

 • binnen de maand na ontvangst van dit schrijven bezorgt Care Property Invest een lijst met de gerealiseerde projecten
 • aandeelhouder deelt voorkeurlijst mee
 • de eerst vrijkomende serviceflat van de voorkeurlijst wordt aangeboden aan de aandeelhouder
 • het aanbod dient binnen de maand aanvaard te worden

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier:

Inlichtingen omtrent het woonvoorrangrecht kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de vennootschap (tel. 03/222.94.94).

Waar vind ik een overzicht van alle erkende serviceflats in mijn buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest)?

Een overzicht van alle erkende serviceflats in uw buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest, vindt u hieronder:

Hoe kwam de samenwerking met de zorgverleners (OCMW of vzw) binnen het investeringsprogramma van 2000 flats tot stand?

Binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, dat nu is afgerond, werden projecten van serviceflats opgericht voor OCMW’s en sociale vzw’s waarbij de samenwerking met de vennootschap werd vastgelegd in een overeenkomst van onroerende leasing.  De leasing is gebaseerd op een erfpacht op het gebouw welke ingaat nadat het project gerealiseerd is op het perceel dat door het OCMW of de vzw ter beschikking werd gesteld aan Care Property Invest (het vroegere Serviceflats Invest) via een recht van opstal.  Het OCMW (of eventueel de gemeente) of de vzw is eigenaar of erfpachter van een perceel bouwgrond en verleent een recht van opstal aan Care Property Invest gedurende 30 jaar. Na afloop van de 30-jarige periode is het OCMW of de vzw een eindeopstalvergoeding verschuldigd aan Care Property Invest welke gelijk is aan het nominale bedrag van de investeringskost opdat het OCMW of de vzw eigenaar zou worden van de flats. Het bedrag van de eindeopstalvergoeding wordt niet herzien, noch geïndexeerd. Deze vergoeding vertegenwoordigt de terugbetaling van het kapitaal dat door Care Property Invest werd geïnvesteerd. Na oplevering van het serviceflatgebouw gaat een erfpachtperiode in van 27 jaar gedurende dewelke het OCMW of de vzw het volle genot heeft van het gebouw en volledig instaat voor de uitbating ervan als serviceflatgebouw en dit tegen betaling van een maandelijkse canon per flat. De canon vertegenwoordigt de rentevergoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal en wordt jaarlijks geïndexeerd. Gedurende de overbruggingstijd na het eindigen van de erfpachtperiode tot aan het einde van het 30-jarig recht van opstal loopt een huurovereenkomst gedurende dewelke het OCMW of de vzw een vergoeding verschuldigd is conform de alsdan geldende marktrentevoeten.

Worden er subsidies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap?

Het OCMW of de vzw die met de vennootschap een project van serviceflats liet oprichten binnen het investeringsprogramma van 2000 flats (initiële portefeuille), ontvangt daardoor vanwege de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van € 961,83 per flat en per jaar, en dit gedurende 18 jaar vanaf het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning van de serviceflats (deze subsidie is opgenomen in de Algemene Overeenkomst tussen de vennootschap en de Vlaamse Regering ingevolge het subsidiebesluit van 3 mei 1995 en gewijzigd en vervolledigd door het subsidiebesluit van 30 november 2001). Voor leasingovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2007 zullen de initiatiefnemers gedurende 18 jaren een jaarlijkse subsidie van € 1.140,43 ontvangen. (principieel besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, vastgelegd in het addendum aan voormelde Algemene Overeenkomst ondertekend op 22 juli 2008).

De Vlaamse Regering heeft tot op heden na het bereiken van 2.000 flats geen verdere subsidiëring in het vooruitzicht gesteld.

FAQ
Contact