Disclaimer

De volgende pagina’s van de website van Care Property Invest NV (de “Vennootschap”) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website gelinkt is) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen te verwerven van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN DAT RECHTSGEBIED.

De volgende informatie mag uitsluitend geraadpleegd worden door beleggers die toegang hebben tot deze informatie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze documenten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als (noch zal er sprake zijn van) een aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op, of de aankondiging van een komend verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of ten aanzien van ingezetenen, inwoners of burgers van, de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “US Securities Act”), of bij een andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect, binnen de Verenigde Staten behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of enig rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Geen enkele informatie die vervat zit in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag direct of indirect worden meegenomen of verzonden naar, of verspreid in, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of waarvoor een registratie of vergunning binnen dat rechtsgebied zou vereist zijn. Het niet naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enige andere toepasselijke jurisdictie. De verspreiding van de informatie vervat in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap, kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die dergelijke informatie kennen en/of ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en zich aan die beperkingen houden.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "Relevante Lidstaat") is de volgende informatie alleen gericht tot en alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Lidstaat in de zin van Verordening (EU)) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke relevante implementatiemaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectusverordening”) (“Gekwalificeerde Beleggers”), overeenkomstig de prospectusvrijstelling bepaald in artikel 1, lid 4(a), van de Prospectusverordening.

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie alleen gericht tot en bedoeld voor, en is elke investering of investeringsactiviteit waarop deze informatie betrekking heeft, alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden ondernomen met, (i) personen met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van "investment professionals " in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), (ii) "high net worth companies, unincorporated associations, etc." die vallen onder artikel 49(2) (a) tot (d) van de Order, en (iii) alle andere personen aan wie het anderszins rechtmatig mag worden meegedeeld (al deze personen worden gezamenlijk "Relevante Personen" genoemd). Personen die geen Relevante Personen zijn, behoren geen actie te ondernemen op basis van deze informatie en dienen er niet naar te handelen of op te vertrouwen.

In Zwitserland is de volgende informatie alleen gericht tot en uitsluitend bestemd voor "professionele cliënten" in de zin van artikel 4 juncto 36 van de Zwitserse Wet inzake financiële diensten ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018 ("FINSA") (naar deze personen wordt verwezen als "Professionele Cliënten"). Het aanbod is derhalve vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINSA en de effecten zullen niet worden toegelaten tot de verhandeling op een Zwitsers handelsplatform. Deze mededeling vormt geen prospectus overeenkomstig FINSA en de Vennootschap zal dergelijk prospectus evenmin opstellen in het licht van het aanbod van effecten waarnaar hierin wordt verwezen.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de website van de Vennootschap en de volgende informatie mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) investerings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door “ja, ik bevestig en verklaar” te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

 • (a) u bevestigt en verklaart dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en
 • (b) u bevestigt en verklaart dat
  • i. u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en deze informatie niet raadpleegt vanuit, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;
  • ii. u ofwel (a) een Gekwalificeerde Belegger in de zin van de Prospectusverordening 2017/1129, indien u zich in de EER bevindt, (b) een Professionele Cliënt in overeenstemming met artikel 4 juncto 36 van FINSA, indien u zich in Zwitserland bevindt, of (c) een Relevant Persoon (zoals hierboven uiteengezet), indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, bent;
  • iii. u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;
  • iv. u een persoon bent die deze informatie mag ontvangen; en
  • v. u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die deze informatie niet mag ontvangen of die anderszins in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of registratie of licentie zou vereisen.

KAPITAALVERHOGING

KAPITAALVERHOGING – Juni 2020

Kapitaalverhoging in geld via een versnelde private aanbieding van nieuwe aandelen binnen het toegestaan kapitaal met uitsluiting van voorkeurrecht en zonder onherleidbaar toewijzingsrecht door uitgifte van maximaal 2.191.821 nieuwe aandelen.

Keuzedividend – mei/juni 2020.

Inbreng in natura – 15 januari 2020

Verwerving van 2 woonzorgcentra met assistentiewoningen in Bergen en Bernissart door een inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €33,6 miljoen.

Keuzedividend – mei/juni 2019

Inbreng in natura – 3 april 2019

Verwerving van een woonzorgcentrum  te Genval via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. €16,4 miljoen.

KAPITAALVERHOGING – Oktober 2017

Openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 72.138.612,00.

Persberichten

Prospectus

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting en het registratiedocument gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument  en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en de Verrichtingsnota is beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

12 oktober 2017- Samenvatting

12 oktober 2017- Verrichtingsnota

12 oktober 2017- Registratiedocument : Jaarlijks financieel verslag 2016

12 oktober 2017- Halfjaarlijks financieel verslag 2017, gepubliceerd op 7 september 2017

Presentatie

11 oktober 2017 – Roadshow presentation

Raad van Bestuur

15 maart 2017: Verwerving van een woonzorgcentrum met serviceflats te Watermaal Bosvoorde via inbreng in natura. Kapitaalverhoging en versterking van het eigen vermogen met ca. 33,5 miljoen euro.

Kapitaalverhoging juni 2015

Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal EUR 40.260.453,75

De Samenvatting vormt, samen met het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, met inbegrip van alle door verwijzing opgenomen informatie, het Prospectus met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen. De Verrichtingsnota, het Registratiedocument en de Samenvatting mogen afzonderlijk worden verspreid. De Samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De vertalingen van de Samenvatting gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het Registratiedocument en de Verrichtingsnota zijn beschikbaar in het Nederlands. De voorliggende Nederlandstalige versie van de Samenvatting heeft bewijskracht.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Samenvatting.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Verrichtingsnota.

Kapitaalverhoging – 03-06-2015: Registratiedocument (Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2014 tot 31.12.2014)

Kapitaalverhoging