DE OPENBARE GVV

Care Property Invest heeft het statuut van een Openbare GVV (openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) naar Belgisch recht.

Een GVV is onderworpen aan de volgende wettelijke bepalingen:

 • GVV–Wet (Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen)
 • GVV–KB (Koninklijk Besluit d.d. 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen)

KARAKTERISTIEKEN VAN EEN  OPENBARE GVV

ALGEMEEN EN OPERATIONEEL

 • De openbare GVV is een operationele vennootschap die tot doel heeft het (on)rechtstreeks ter beschikking stellen van onroerende goederen aan gebruikers en wordt bestuurd in het belang van de vennootschap,  d.w.z. in het belang van alle stakeholders betrokken bij de vennootschap.
 • Ze is beursgenoteerd, staat onder controle van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) en moet zich houden aan zeer strikte regels inzake belangenconflicten.
 • De GVV diversifieert haar vastgoedbeleggingen zodanig dat de beleggingsrisico’s op passende wijze gespreid zijn. Elk gebouw/vastgoedgeheel mag in principe ten hoogste 20% van de totale activa vertegenwoordigen.
 • Een GVV mag het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie als hoofdactiviteit uitoefenen wanneer die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting.
 • De GVV mag niet als bouwpromotor optreden (anders dan occasioneel).

 

JURIDISCH

 • Naast een aantal beperkingen en verplichtingen die worden opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en de GVV–Wet en het GVV-KB, voldoet de GVV eveneens aan de richtlijnen van de Belgische Corporate Governance Code.

 

BOEKHOUDKUNDIG

 • Het GVV–KB  bepaalt dat de jaarrekening van de GVV moet opgesteld worden volgens de internationale referentie IAS/IFRS.
 • Vastgoedbeleggingen die als activa worden geboekt in de zin van IAS 40, dienen gewaardeerd te worden door een onafhankelijk expert in overeenstemming met de GVV-Wet.
 • De GVV verricht geen afschrijvingen op haar vastgoedportefeuille.

 

SCHULDEN

 • De schuldgraad van de GVV is beperkt tot 65% van het totaal van de activa. De GVV dient een financieel plan voor te leggen zodra de schuldenlast 50% overschrijdt.

 

FISCAAL

 • De GVV moet als vergoeding van het kapitaal een minimumbedrag uitkeren dat conform het GVV-KB wordt berekend
 • De GVV is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het normale tarief, doch slechts op een beperkte belastbare grondslag, bestaande uit de som van de door haar ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen, de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten en zij kan onderworpen worden aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen. In overeenstemming met het wetboek successierechten betaalt de GVV als collectieve beleggingsinstelling jaarlijks een abonnementstaks berekend op het totaal van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen
 • De dividenden die uitgekeerd worden door een GVV zijn onderworpen aan een verlaagd tarief van 15 % roerende voorheffing.
update: 16/06/2019
Openbare GVV
Contact