Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van vrijstelling van successierechten?

Voor de nalatenschappen die openvallen in het Vlaamse Gewest wordt een vrijstelling van successierechten verleend, mits voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

De vrijstelling van successierechten is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • De houder van de aandelen moet in het bezit zijn gekomen van de aandelen uiterlijk in het jaar 2005.
  • De aandelen moeten op datum van het overlijden minimaal 5 jaar eigendom zijn van de houder.
  • Op straffe van verval zal de vrijstelling slechts effectief bekomen worden voor zover
    • de aandelen worden vermeld in de aangifte van de nalatenschap;
    • uitdrukkelijk om de vrijstelling verzocht wordt;
    • een geldig attest (door daartoe bevoegde kredietinstelling ten bewijze van het voldaan zijn van alle voorwaarden) bij de aangifte wordt gevoegd.

Het desbetreffende uittreksel uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.6.0.1) vindt u in dit document.

 

Hieronder vindt u eveneens een historiek van onze uitgekeerde dividenden:

Uitgekeerde dividenden

 

Contact