Oproeping gewone algemene vergadering 2021.

Aankondiging
Care Property Invest (de “Vennootschap” of “CP Invest”) meldt de oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van woensdag 26 mei 2021 om 11 uur (“GAV” of “Vergadering”).

GAV 2021- Belangrijke mededeling COVID-19
Gelet op de verscheidene geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19, stelt de raad van bestuur vast dat, met het oog op de bescherming van de gezondheid van de aandeelhouders, bestuurders en medewerkers van de Vennootschap, het op het moment van deze oproeping niet mogelijk is voor de Vennootschap om een Vergadering te organiseren waaraan de aandeelhouders fysiek zullen kunnen deelnemen.

De Vennootschap zal de aandeelhouders enkel fysieke toegang kunnen verlenen tot de Vergadering in zoverre dit op het moment van de Vergadering is toegestaan door de bevoegde autoriteiten en de Vennootschap de op dat moment van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften kan garanderen.

Afhankelijk van de evolutie van de COVID-19 pandemie en de toepasselijke regelgeving, behoudt CP Invest zich dan ook het recht voor om, indien nodig, de deelnemingsmodaliteiten te wijzigen en dit door middel van een persbericht en via een melding op haar website www.carepropertyinvest.be.

Documenten m.b.t de GAV 2021
De link naar de volledige oproeping vindt u hieronder:
Oproeping in pdf

Alle verdere informatie over deze gewone algemene vergadering vindt u op de website
https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Opvolging GAV 2021
Notulen
Zoals gebruikelijk worden de notulen na de GAV 2021 beschikbaar gesteld op onze website.
https://staging.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/

Invloed COVID-19 op activiteiten en dividend Care Property Invest
Activiteiten
De COVID-19 crisis laat zich tot hiertoe slechts zeer beperkt voelen op de bedrijvigheid en activiteiten van Care Property Invest. Wij kunnen bevestigen dat de Vennootschap ook tijdens het eerste kwartaal van 2021 een perfect solvabele onderneming is, en dat wij voor deze periode alle verschuldigde huurinkomsten mochten ontvangen.

Dividend
Wij zetten de belangen van onze aandeelhouders steeds voorop. En één van die belangen is natuurlijk het dividend dat zij ontvangen. Graag zetten wij onze standvastige historiek qua dividenduitkeringen voort. Zoals reeds aangegeven in eerdere communicatie, zal de raad van bestuur van Care Property Invest aan de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021 voorstellen om het voorop gestelde dividend van € 0,80 per aandeel (netto:€ 0,77
per aandeel) uit te keren.

Care Property Invest wenst al haar aandeelhouders op die manier dan ook te bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.

Contact