KERNCIJFERS 2017

KERNCIJFERS 2016

KERNCIJFERS 2015

KERNCIJFERS 2014

Resultatenrekening

kerncijfers_1_NL

Bestemming van het resultaat

Na de afsluiting van het boekjaar werd onderstaande dividenduitkering voorgesteld door de raad van bestuur. Deze zal voorgelegd worden aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 20 mei 2015. De dividenduitkering wordt pas na goedkeuring door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders als verplichting opgenomen.
Het bedrag berekend overeenkomstig artikel 13 van het GVV-KB, bedraagt € 6.060.570,06 voor boekjaar 2014, wat bij een positief nettoresultaat van het boekjaar minimaal zou uitgekeerd dienen te worden als vergoeding van het kapitaal (zie bij hoofdstuk “VII. Statutaire jaarrekening”, punt “7. Dividendpolitiek” op pagina 83 e.v.).

Het nettoresultaat van het boekjaar 2014 bedraagt een verlies van € 3.305.632,62 (zie “III. Kerncijfers” op pagina 24).

De raad van bestuur wenst, zoals het voorgaande jaar, de dividenduitkering te baseren op de cash flow die door de Vennootschap gegenereerd werd en stelt derhalve voor om het nettoresultaat van het boekjaar met volgende elementen aan te passen voor de bepaling van het dividend:

kerncijfers_2_NL

Bij goedkeuring van deze winstverdeling zal een brutodividend worden uitgekeerd ten bedrage van € 0,63
per aandeel wat overeenstemt met een brutorendement van 3,94% ten opzichte van de beurswaarde op
datum van 31 december 2014. Dit dividend is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% waardoor
het nettodividend € 0,54 bedraagt. Het dividend is betaalbaar vanaf 27 mei 2015.

Contact